Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na
obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:
sídlo:
KALM, š. f.
Poštová 9
04242 Košice
Slovenská republika
(ďalej len prevádzkovateľ),

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.bekalm.sk
(ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku
prostredníctvom portálu www.bekalm.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o
kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena
objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti
prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie
všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri
realizácii objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej
zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
3. Kupujúci môže zrušiť objednávku bezprostredne po jej odoslaní, pred jej
kompletizáciou.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru
na adresu dodania kupujúcemu.
5. Faktúra (daňový doklad) bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom
formulári. Všetky údaje potrebné k realizácii platby budú oznámené emailom až po
skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie
obchodných podmienok.
6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá
kupujúcim objednaných položiek. O takejto situácii bude kupujúci informovaný.

III. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania
kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári
objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích
subjektov (Packeta, Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami,
resp. na základe dohody s kupujúcim.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte,
alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia
kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ objednávku vybaví a odošle objednaný tovar kupujúcemu v čo
možno najkratšej dobe (štandardne do 5 pracovných dní) po prijatí elektronickej
objednávky. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho
odstúpiť od zmluvy.
5. Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzne objednaný tovar. V prípade, že si kupujúci
tovar neprevezme, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu
vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom pokuse o
doručenie a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého,
opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
6. Predajca si vyhradzuje právo zmeny spôsobu doručenia zásielky, ak povaha
objednaných produktov nezodpovedá požiadavkám prepravcu.
7. Zásielky zasielané službou Packeta musia spĺňať tieto parametre: váha do 5kg,
súčet 3 strán balíka nesmie prekročiť 120cm.
8. Zásielky zasielané Slovenskou poštou – bez obmedzenia

IV. Kúpna cena a možnosti platby

1. Všetky ceny uvedené na www.bekalm.sk sú vrátane DPH a sú platné pre moment
v čase odoslania objednávky.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v
termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli
inak.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez
udania dôvodu, obvykle v prípadoch kedy náklady na doručenie prevyšujú sumu
objednaných položiek.
4. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje
objednávku za neplatnú.
5. Možnosti platby platobnou kartou cez
internetový obchod www.bekalm.sk
6. Na platby kartou online používame platobný systém STRIPE.

V. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru
vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad. Faktúru dostane
kupujúci emailom, prípadne si ju môže vytlačiť prihlásením sa do svojho
účtu. Tlačenú papierovú formu faktúry Vám zašleme len na vyžiadanie. Uveďte to
prosím v poznámke k objednávke.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 12 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v
záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady
spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním
neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, elektrostatickým výbojom,
alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa

taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej
katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v
extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnej emailovej adrese o
prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) bezodkladne
a je povinný (v prípade nárokovania si náhradu škody) spísať s kuriérom záznam o
škode, ktorý doloží predajcovi pri reklamácii. Bez spísaného záznamu o škode
podpísaným kuriérom reklamácia nebude uznaná za opodstatnenú.
6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k
vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru
zmocnená.

VI. Poštovné a balné

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť formu prepravy pri objednávke tovaru,
ktorý aj napriek svojej hmotnosti nespĺňa podmienky zvolenej formy prepravy, alebo
váhovo po zabalení spadá do vyššej cenovej kategórie prepravcu.
2. Poštovné sa riadi zmluvnými cenami Slovenskej pošty a zmluvnými cenami
spoločnosti Packeta, s.r.o. 
3. Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku
pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.

VII. Zákon č. 18/2018 Z.Z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné
údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá
zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade
kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej
podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje
pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a
organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní
dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Dotknutá osoba má práva
vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení platných noviel a to konkrétne: a) právo na informácie, ktoré je plnená
týmto obsahom a obchodnými podmienkami, b) právo požadovať prístup k osobným
údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom
túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail., c) právo na opravu
osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú
neaktuálne, d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v
prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,  e)
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v
prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona, g) právo na
prenosnosť osobných údajov,  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k
spracúvaným osobným údajov. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné

osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná
adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom
korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu
10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k
spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, pri riešení reklamácií,
vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v
účtovníctve. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so
spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite zmažeme.
2. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z. 27.apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov
prevádzkovateľom KALM š.f. uvedeným v internetovej objednávke, ktoré som
poskytol/-la vyššie uvedenému prevádzkovateľovi prostredníctvom internetovej
stránky www.bekalm.sk. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude
dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Osobné údaje nebudú
zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám ako sú kuriérske
spoločnosti na účely doručenia a tretím stranám na základe osobitných predpisov
ako je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne. Súhlas je
možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 10 rokov odo dňa jeho
udelenia a údaje budú anonymizované. Dotknutá osoba má právo na opravu
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo
blokovanie osobných údajov.3. Zásady spracovania osobných údajov

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na
internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky
s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky
ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente
odoslania elektronickej objednávky. Kópiu obchodných podmienok dostane kupujúci
s potvrdenkou o zrealizovaní objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými
obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou
oboch strán, rozhodne príslušný súd.
5. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako
„RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci môže na
alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na
webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní
podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré
predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho
riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej
sťažnosti. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na bekalm.sk pre
vyriešenie vzniknutej situácie.